Πρόγραμμα αντιμετώπισης Οικιστικών προβλημάτων ΑΝΕΛ

Ανύπαρκτο. Σε κάποια σημεία κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση.
Βγάλτε μόνοι σας τα συμπεράσματα σας. Από την ιστοσελίδα του κόμματος. 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 

Στόχο της πολιτικής μας αποτελεί η διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, των ανανεώσιμων φυσικών πόρων, της βιοποικιλότητας και των υδατικών πόρων, η ορθή διαχείριση των μη ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων και η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η εξοικονόμηση ενέργειας, η αντιμετώπιση, μετριασμός και προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, η αστική αναγέννηση, ο βιώσιμος χωροταξικός σχεδιασμός με σεβασμό στην αρχιτεκτονική κληρονομιά, καθώς και ο συντονισμός των περιβαλλοντικών πολιτικών της κυβέρνησης


1.  Χάραξη Εθνικής πολιτικής στον τομέα του περιβάλλοντος. 
2. Αξιοποίηση των φυσικών πόρων με τη χρήση σύγχρονων, φιλικών προς το περιβάλ-
λον, τεχνολογιών. 
3. Ολοκλήρωση και εφαρμογή του Εθνικού Κτηματολογίου και Προστασία των δα-
σών, με ταυτόχρονη επίσπευση αποτύπωσης δασικών χαρτών και δασολογίου. 
4. Δημιουργία Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων, σύμφωνα με τα Ευρω-
παϊκά πρότυπα και τη χρήση νέων τεχνολογιών. 
5. Δημιουργία ολικής και πλήρους διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων και 
των αστικών λυμάτων. 
6. Άμεση αναθεώρηση του απαρχαιωμένου μεταλλευτικού κώδικα. 
7. Προστασία του αιγιαλού και της ελεύθερης πρόσβασης όλων των πολιτών σ’ αυ-
τόν, καθώς και χωροθέτηση και έκδοση ρυθμιστικών σχεδίων για όλες τις περιο-
χές Natura. 
8. Ανακαίνιση του υδρευτικού και αρδευτικού δικτύου της χώρας μας. 
9. Διαχείριση των υδάτινων πόρων μέσω κατασκευής υδροταμιευτήρων, φραγμά-
των και δεξαμενών νερού. 
10. Ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα εξοικονόμησης νερού. 
11. Διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα του νερού. 
12. Δημιουργία σταθερού πλαισίου επενδύσεων στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. 2 
 13. Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στον περιβαλλοντικό τομέα. 
14. Εξοικονόμηση της ενέργειας με στοχευμένες πολιτικές, ειδικά στον τομέα ιδιωτι-
κών και δημόσιων κτηρίων. 
15. Απαγόρευση χρήσης κυανίου για την απόληψη οποιουδήποτε μεταλλεύματος 
από πετρώματα. 
16. Μείωση των εκπομπών καυσαερίων σε σχέση με τους επιμέρους τομείς, όπως η 
ηλεκτροπαραγωγή και οι μεταφορές. 
17. Δημιουργία χώρων πρασίνου σε αστικό κυρίως περιβάλλον. 
18. Δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών μέσω της εκπαίδευσης, 
αλλά και της ενημέρωσής του. 
19. Κωδικοποίηση και απλοποίηση της Πολεοδομικής Νομοθεσίας και του Γενικού 
Οικοδομικού Κανονισμού. 
20. Αναθεώρηση της νομοθεσίας για την εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων. 
21. Αναβάθμιση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.