Σελίδες

Πρόγραμμα αντιμετώπισης Οικιστικών προβλημάτων ΝΔ

Ανύπαρκτο. Σε κάποια σημεία κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση.
Βγάλτε μόνοι σας τα συμπεράσματα σας. Από την ιστοσελίδα του κόμματος. 

Προστασία Δασών
Η προστασία των δασών οφείλει να είναι μία από τις κεντρικές προτεραιότητες της περιβαλλοντικής μας πολιτικής. Η χώρα χρειάζεται μια συνεπή, μακροπρόθεσμη και αποτελεσματική δασική πολιτική με στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα.
Η αναποτελεσματικότητα της δασικής πολιτικής που ακολουθήθηκε τα τελευταία 30 χρόνια και η μεταβολή των κλιματικών συνθηκών, είναι οι βασικές αιτίες για την καταστροφή ενός μεγάλου τμήματος των δασών και των δασικών εκτάσεων που βιώσαμε τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι τα επόμενα χρόνια, εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, οι δασικές πυρκαγιές θα ενταθούν γι’ αυτό είναι απαραίτητη η ριζική διοικητική και θεσμική αναμόρφωση του συνολικού συστήματος δασοπροστασίας στη χώρα μας. Η πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων, οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση έργων πρόληψης, η έλλειψη πόρων και ανθρώπινου δυναμικού, η απουσία ενιαίου φορέα δασοπροστασίας, η αποδυνάμωση της Δασικής Υπηρεσίας, η απουσία δασικών χαρτών και δασολογίου και οι αδυναμίες σε επιχειρησιακό επίπεδο είναι από τις σημαντικότερες παθογένειες του συστήματος δασοπροστασίας και πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί επίσης στην προστασία των περιαστικών δασών που αποτελούν τους τελευταίους πνεύμονες για τα αστικά κέντρα, ειδικά την Αττική. Γι’ αυτό είναι ανάγκη να ενισχυθεί το θεσμικό καθεστώς προστασίας τους, να αντιμετωπιστούν τυχόν ιδιοκτησιακές διεκδικήσεις και να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις αναδασώσεις και την επαρκή συντήρησή τους.

Αστικό Περιβάλλον και ελεύθεροι χώροι

Οι έντονες οικιστικές πιέσεις των τελευταίων δεκαετιών στα αστικά κέντρα, η άναρχη δόμηση, η συστηματική καταστροφή των περιαστικών δασών και η εξαφάνιση του αστικού φυσικού τοπίου, αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες για την υποβάθμιση του περιβάλλοντος των πόλεων. Είναι γνωστό ότι οι ελληνικές πόλεις υστερούν κατά πολύ σε σχέση με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές στην αναλογία πρασίνου ανά κάτοικο και έχουν χαμηλότερο δείκτη ποιότητας ζωής. Γι΄αυτό είναι ανάγκη να προχωρήσουν γενναίες παρεμβάσεις εντός των αστικών ιστών με έμφαση την δημιουργία χώρων πρασίνου και την αξιοποίηση ελεύθερων χώρων. Τρεις είναι οι προϋποθέσεις:
Α. Η συντήρηση και ανάδειξη των ελεύθερων χώρων πρασίνου που υπάρχουν ήδη στις πόλεις, όπως για παράδειγμα το Πάρκο Αντώνης Τρίτσης στα δυτικά προάστια της Αττικής.Β. Η ανάπλαση αναξιοποίητων μέχρι σήμερα ελεύθερων χώρων για την δημιουργία χώρων πρασίνου και αναψυχής ειδικά σε επιβαρυμένες περιβαλλοντικά περιοχές, όπως για παράδειγμα η απόδοση ανενεργών στρατοπέδων στις τοπικές κοινωνίες.Γ. Ο συνδυασμός πρασίνου και ήπιων εμπορικών δραστηριοτήτων μικρής έκτασης προκειμένου να εξευρεθούν τα απαραίτητα κεφάλαια και για την κατασκευή και για την συντήρηση ελεύθερων χώρων.Ιδιαίτερη έμφαση είναι επίσης ανάγκη να δοθεί στην κατά το δυνατόν διατήρηση και αποκατάσταση της περιβαλλοντικής φυσιογνωμίας των αστικών κέντρων με την ανάδειξη ρεμάτων και ποταμών, την προστασία των περιαστικών δασών κ.λπ. που μπορούν να αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα ενός βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος.

Χωροταξία και πολεοδομία
Η Ελλάδα έχει πληρώσει ακριβά το τίμημα της έλλειψης χωροταξικού σχεδιασμού τις τελευταίες δεκαετίες με εμφανείς επιπτώσεις τόσο στο περιβάλλον όσο και στην οικονομική ανάπτυξη. Με πρωτοβουλία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας εκπονήθηκαν μετά από πολλά χρόνια αδράνειας τόσο το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο όσο και τα Ειδικά Χωροταξικά για τις ΑΠΕ, τον Τουρισμό και τη Βιομηχανία. Παρόλα αυτά έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε προκειμένου να εφαρμόσουμε μια συντεταγμένη και αποτελεσματική πολιτική γης στην χώρα μας που να προστατεύει το περιβάλλον και να προωθεί την βιώσιμη ανάπτυξη. Ένα από τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας είναι η εκτός σχεδίου δόμηση η οποία δεν μπορεί απλώς να περιοριστεί αλλά σταδιακά να απαγορευθεί. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να προχωρήσει η δημιουργία ενός ευέλικτου και αποτελεσματικού μηχανισμού πρόληψης και αποτροπής της αυθαίρετης δόμησης καθώς και η απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών κατεδάφισης αυθαιρέτων κτισμάτων. Απαραίτητη είναι επίσης η ολοκλήρωση του
Εθνικού Κτηματολογίου. Εξίσου σημαντικό ζήτημα είναι η κωδικοποίηση και απλοποίηση της πολεοδομικής νομοθεσίας και του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού. Η χωροταξία δεν αποτελεί απλά ένα εργαλείο προστασίας του περιβάλλοντος αλλά τον οδικό χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας μας τις επόμενες δεκαετίες που για να λειτουργήσει αποτελεσματικά πρέπει να συνοδευτεί και από άλλες παράπλευρες διαδικασίες όπως η εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας του χώρου (π.χ. στις νησιωτικές περιοχές), η αναθεώρηση του συστήματος εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων κ.λπ