Σελίδες

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Προέρχονται κυρίως από τη Eurostat και είναι τα πιο πρόσφατα δημοσιευμένα δηλαδή 2011 η 2012.
EU-27
EA-17
EL
Πληθυσμός (χιλιάδες)
502.404

11.309
ποσοστό %
100,0

2,3
ΑΕΠ (1000 εκατ. €)
12.638
9.413
215
ποσοστό %
100,0
74,5
1,7
ΑΕΠ -PPS (1000 εκατ. €) *
12.638
9.020
234
ποσοστό %
100,0
71,4
1,9
ΑΕΠ κατά κεφαλή
25.200
28.300
18.500
ποσοστό %
100,0
112,3
73,4
Αύξηση % ΑΕΠ 2001-2011
1,4
1,1
1,1
Δείκτης κατανάλωσης
100
107
91
Δείκτης τιμών
100
104
93
Ποσοστό κάτω από το όριο της φτώχειας (%)
16,4
16,1
20,1
Δημόσιο έλλειμα (% ΑΕΠ)
-4,0
-3,7
-10,0
Δημόσιο χρέος (% ΑΕΠ)
85,3
90,6
156,9
Ανεργία (% εργατικού δυναμικού)
10,5
11,4
24,3
Γενικές δαπάνες κυβέρνησης (% ΑΕΠ)
49,1
49,4
50,1
Δαπάνες κοινωνικής ασφάλειας
19,9
20,5
18,0
Δαπάνες υγείας
7,5
7,5
7,5
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
6,5
6,7
11,1
Δαπάνες άμυνας
1,6
1,4
2,2
Δαπάνες δημόσιας τάξης
1,9
1,8
1,7
Δαπάνες οικονομικών θεμάτων
4,7
4,9
4,4
Δαπάνες Παιδείας
5,5
5,1
3,8
Δαπάνες πολιτισμού
1,2
1,2
0,6
Δαπάνες προστασίας περιβάλλοντος
0,9
0,9
0,6
Δαπάνες στέγασης
1,0
1,0
0,4
Συνολικοί φόροι (% ΑΕΠ)
40,8
40,0
35,0
Φόροι παραγωγής και εισαγωγών
13,4
13,0
13,0
Φόροι εισοδήματος και πλούτου
12,6
11,9
8,6
Κοινωνικές εισφορές
13,9
15,7
13,2
Φόροι εισοδήματος ιδιωτών (%)
38,1
43,1
49,0
Φόροι προστιθεμένης αξίας (%)
21,3
20,4
23,0
Λοιποί φόροι κατανάλωσης (%)
20,1
19,4
16,3
Φορολόγηση εργαασίας (%)
35,8
37,7
30,9
Εταιρικοί φόροι
16,1
15,9
20,0
Ανώτερη κλίμακα Φ.Π.
30,8
38,4
45,0
Συνολικές επενδύσεις  (% ΑΕΠ)
18,5
19,2
15,1
Δημόσιες επενδύσεις
2,5
2,3
1,6
Ιδιωτικές επενδύσεις
16,1
17
11,3
Εξωτερικό ισοζύγιο (% ΑΕΠ)
-0,5
0
-10,1
Εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών
-1,1
0,1
-13,1
Εξωτερικό ισοζύγιο υπηρεσιών
0,9
0,7
7,0
Εξωτερικό ισοζύγιο εισοδημάτων
0,2
0,3
-4,3
Εξωτερικό ισοζύγιο μεταβιβάσεων
-0,5
-1,1
0,3
Παραγωγικότητα εργασίας ανά εργαζόμενο
100
109
95
Παραγωγικότητα εργασίας ανά ώρα
100
113
78
Εργατικό κόστος ανά ώρα (€)
27,5
23
16,2
Εμβάσματα μεταναστών προς τρίτες χώρες (εκ.€)
22.318

984
ποσοστό %
100,0

4,4
* σε ισοτιμία αγοραστικής δύναμης 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ανά κάτοικο σε ισοτιμία αγοραστικής δύναμης
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 2012


 Qatar145,894 Denmark43,081 Portugal25,643
 Luxembourg90,333 Taiwan41,539 Lithuania25,374
 Singapore78,762 Iceland41,001 Greece25,126
 Brunei73,823 Belgium40,761 Bahamas, The24,648
 Kuwait70,785 Finland40,045 Russia24,298
 Norway64,363 France39,813 Seychelles23,532
 United Arab Emirates63,181 Japan36,654 Poland23,273
 San Marino62,766 United Kingdom36,208 Hungary23,236
  Switzerland53,977 Italy34,103 Malaysia23,161
 United States53,001 Korea, South33,791 Kazakhstan23,038
 Hong Kong52,984 Equatorial Guinea33,767 Latvia22,832
 Saudi Arabia51,779 New Zealand33,626 Chile22,534
 Bahrain49,633 Israel32,717 Argentina22,363
 Netherlands46,441 Spain31,942 Antigua and Barbuda21,967
 Australia45,138 Malta30,567 Libya20,681
 Ireland44,663 Trinidad and Tobago30,197 Gabon20,521
 Austria44,402 Cyprus28,748 Croatia20,222
 Germany43,475 Slovenia28,512 Saint Kitts and Nevis19,823
 Sweden43,407 Czech Republic27,347 Uruguay19,679
 Oman43,304 Slovakia26,616 Panama19,081
 Canada43,253 Estonia26,052 Turkey18,874
Σχόλια για τα στατιστικά:

Η  Ελλάδα έχει το 2,3% του πληθυσμού της ΕΕ και το 1,7% του ΑΕΠ.
Η αύξηση του ΑΕΠ τη δεκαετία 2001-2011 είναι αντίστοιχη με αυτή του μ.ο. ΕΕ και Ευρωζώνης. Εάν δούμε τα διαχρονικά στοιχεία η Ελλάδα είχε ψηλότερους ρυθμούς το διάστημα 2001-2007 και ανέβασε το ΑΕΠ της περίπου 25% ποσοστό που έχασε το διάστημα 2007-2012. Έτσι τώρα είμαστε στα ίδια περίπου επίπεδα από άποψη ΑΕΠ με το 2001.  

Ο δείκτης κατανάλωσης είναι στο 91, αρκετά ψηλός σε σχέση με το 73,4  που βρίσκεται το κατά κεφαλή ΑΕΠ.  Η Ελλάδα έχει τη ψηλότερη κατανάλωση επί τοις %  στο ΑΕΠ με 76,2%. Ακολουθούν η Κύπρος με 72,2%, η Μάλτα με 70,3%, ενώ τη χαμηλότερη έχουν το Λουξεμβούργο με 36,4%,η Ολλανδία με 44,6% και η  Σουηδία με 46,5%. Ένας σημαντικός λόγος του μεγάλου ποσοστού κατανάλωσης είναι και το χαμηλότερο εισόδημα.

Το ποσοστό κάτω από το επίπεδο της φτώχειας είναι στατιστικός δείκτης που περιγράφει το ποσοστό που βρίσκεται κάτω από το 60% του μέσου εισοδήματος χωρίς να σημαίνει ότι ζούν φτωχά. Όσο μεγαλύτερο τόσο πιο άνιση είναι η κατανομή εισοδήματος εις βάρος των  χαμηλών στρωμάτων.
Η Ελλάδα είναι σε χειρότερη θέση απο τους μ.ο. και ακολουθεί μετά τη Ρουμανία με 22,2%, την Ισπανία με 21,8%, και τη Λιθουανία με 20,0%.

Όσον αφορά το έλλειμα το χρέος και την ανεργία έχουν γραφτεί πολλά.

Οι συνολικές δαπάνες της κυβέρνησης είναι λίγο μεγαλύτερες από τους μ.ο. ΕΕ και Ευρωζώνης. Οι γενικές δημόσιες υπηρεσίες  είναι σχεδόν διπλάσιες, οι δαπάνες άμυνας λίγο μεγαλύτερες και οι δαπάνες υγείας ίσες. Έτσι χρειάζεται να γίνουν εξοικονομήσεις από άλλες κατηγορίες.

Οι συνολικοί φόροι ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι χαμηλότερα αλλά ο φόρος εισοδήματος ιδιωτών είναι αρκετά ψηλότερα από τους μ.ο.

Σχετικά με τις επενδύσεις η Ελλάδα βρίσκεται αρκετά χαμηλότερα από τους μ.ο. ΕΕ και Ευρωζώνης αυτή την εποχή. Βέβαια στο παρελθόν βρισκόταν σε ικανοποιητικά επίπεδα, 3,5% και 18%  για τις δημόσιες και τις ιδιωτικές  επενδύσεις αντίστοιχα.

Στο ισοζύγιο εξωτερικών (τρεχουσών) συναλλαγών η Ελλάδα έχει τη δεύτερη χειρότερη θέση μετά τη Κύπρο με  -10,4%. Στη συνέχεια είναι :Πορτογαλία  -6,4%, Ρουμανία -4,4%, Πολωνία -4,3%, Ισπανία -3,5%, Ιταλία -3,4% και Μάλτα -3,3%. Τις καλύτερες επιδόσεις έχουν: Ολλανδία 8,7%, Σουηδία 7%, Δανία 6,5%, Γερμανία 5,7%. Το έλλειμμα δημιουργείται κυρίως από τη κατηγορία προϊόντων όπου τη χειρότερη επίδοση έχει η Κύπρος με -24,5%  ενώ τη καλύτερη η Ιρλανδία με 23,3% πλεόνασμα. Στο τομέα των υπηρεσιών η Ελλάδα έχει πλεόνασμα.

Η παραγωγικότητα εργασίας ανά άτομο είναι καλύτερη και έχει μεγαλύτερες διακυμάνσεις διαχρονικά σε σχέση με αυτή ανά ώρα εργασίας που σημαίνει ότι οι Έλληνες δουλεύουν περισσότερες ώρες για να καλύψουν το κενό παραγωγικότητας. Η παραγωγικότητα εργασίας ανά άτομο το 2001 βρισκόταν στο 98 και το 2003 στο 102 δηλαδή ψηλότερα από το μ.ο.  Από το 2001 έως σήμερα η παραγωγικότητα ανά ώρα εργασίας κινείται περίπου στα ίδια επίπεδα,  78-81.

Τέλος σχετικά με τα εμβάσματα μεταναστών προς  τρίτες χώρες  η Ελλάδα έχει ποσοστό 4,4%  επί του συνόλου της ΕΕ, 2,5 φορές το ποσοστό της στο ΑΕΠ που είναι 1,7%.

Να επισημάνουμε ότι οι μ.ο. ΕΕ και Ευρωζώνης δεν αποτελούν το ιδανικό αλλά ένα μέτρο σύγκρισης. Ανακεφαλαιώνοντας πέρα από το χρέος, το έλλειμμα και την ανεργία η Ελλάδα έχει πρόβλημα σε: ανάπτυξη από το 2007 έως σήμερα, κατανάλωση, ανισοκατανομή εισοδήματος, σημερινές επενδύσεις, γενικές δαπάνες δημοσίων υπηρεσιών, φόρο εισοδήματος ιδιωτών, εξωτερικό ισοζύγιο προϊόντων, παραγωγικότητα ανά ώρα, εμβάσματα μεταναστών σε τρίτες χώρες. Βρίσκεται σε σχετικά καλή θέση όσον αφορά: ανάπτυξη από το 2001 έως σήμερα, επενδύσεις διαχρονικά, γενικές δαπάνες κυβέρνησης, συνολικούς φόρους, εξωτερικό ισοζύγιο υπηρεσιών, παραγωγικότητα ανά άτομο.